O zatrudnieniu, wiemy wszystko !

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OWES PROWADZONEGO PRZEZ ARK AGENCJA PRACY 2018 ROK

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGION CENTRALNO-WSCHODNI

ARK Agencja Pracy we wrześniu 2018 roku rozpoczęła realizację działań związanych z prowadzeniem zadań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Na potrzeby działania Ośrodka zaangażowani zostali: Animator, Kluczowy Doradca Ogólny oraz dwóch Doradców Biznesowych.

Pierwsze miesiące działalności Ośrodka były okresem inkubacji, w trakcie którego prowadzone były na szeroką skalę działania informacyjno-promocyjne przygotowujące Podmioty Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwa Społeczne oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego wraz z jednostkami podległymi do prowadzenia działań związanych z rozwojem Ekonomii Społecznej w regionie. Opracowywane były szczegółowe formy oferowanego wsparcia oraz przygotowywana dokumentacja niezbędna do prawidłowego działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Przeprowadzono
pierwsze działania animacyjne w terenie pozwalające na budowę bazy podmiotów zainteresowanych współpracą lub odbieraniem wsparcia.

W okresie od 01 września do 13 grudnia 2018 roku wszystkie działania finansowane były w ramach środków własnych Agencji.

Od 14 grudnia 2018 roku wszystkie działania realizowane są w ramach projektu „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” finansowanego z Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Działanie 9.3 Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe.

Projekt realizowany jest w okresie grudzień 2018 r. – grudzień 2023 przez konsorcjum składające się z 4 partnerów działających na określonym poniżej obszarze: o Lider – Fundacja RAPZ (miasto Sosnowiec, miasto Chorzów oraz powiat będziński), o Partner 1 – Renata Pytlarz-Kowalska ARK AGENCJA PRACY (miasto Dąbrowa Górnicza oraz powiat zawierciański), o Partner 2 – SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „KUŹNIA” (miasto Dąbrowa Górnicza oraz powiat zawierciański), o Partner 3 „PRO-INWEST” S.C. ANDRZEJ DOBROWOLSKI, DANUTA DOBROWOLSKA, MAŁGORZATA DOBROWOLSKA (miasta Siemianowice Śląskie oraz miasto Świętochłowice).

Wartość projektu: 22 353 034,00 PLN Wartość dofinansowania: 22 000 982,30 PLN.

Głównym założeniem projektu jest świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników PES oraz wspieranie tworzenia nowych i stabilnych miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości społecznej. Projekt oferuje wsparcie szkoleniowo-doradcze dla PES oraz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także wsparcie finansowe (dotacje i wsparcie pomostowe) na tworzenie miejsc pracy w nowo tworzonych bądź istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Ponadto projekt przewiduje świadczenia na poziomie lokalnym usług animacyjnych służących rozwojowi organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych.

Najważniejsze założenia liczbowe projektu „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”:

  • utworzenie 400 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym 316 dla osób, wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego;

  • utrzymanie miejsc pracy po opuszczeniu programu przez 239 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

  • objęcie wsparciem projektowym 1192 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

  • objęcie kompleksowym wsparciem 301 PES.

W okresie od 14 grudnia do 31 grudnia 2018 roku wraz z partnerem projektu Spółdzielnią Socjalna KUŹNIA zrealizowano wsparcie animacyjne dla czterech zawiązujących się grup inicjatywnych na rzecz powołania nowych PES z wykorzystaniem wsparcia oferowanego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W wyżej wymienionym okresie ARK Agencja Pracy prowadzone działania finansowała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i odpowiednio poniosła następujące koszty:

L.p.

Nazwa Kosztu

Kwota

1.
Wynagrodzenie Animatora
1 736,80 zł
2.
Wynagrodzenie Kluczowego Doradcy Ogólnego
3 300,00 zł
3.
Wynagrodzenie Kluczowych Doradców Biznesowych
5 210,52 zł
Razem:     10 247,32 zł

Wszystkie wydatki zostały udokumentowane i rozliczone.

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGION CENTRALNO-WSCHODNI

Kontakt


Zawiercie 42- 400
ul. Wierzbowa 16 h
Czynne 8:00 – 16:00

Telefon: 32 6703520

Rekrutacja: 534-304-824, 884-877-800, 791-070-062
Projekty Unijne: 519-116-291
Koordynator Ukraina: 577-860-280

Udzielanie informacji, przyjmowanie CV: biuro@arkjobs.eu

Informacje dla pracodawców: biuro@arkjobs.eu

Nasza lokalizacja

Zapisz się do naszego newslettera