O zatrudnieniu, wiemy wszystko !

CZAS NA ZMIANY !

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w partnerstwie z ARK JOBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt „Czas na zmiany!” skierowany do 70 (45K i 25M) osób, które są zagrożone zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia i są pracownikami: przedsiębiorstw sektora MŚP lub przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne, lub przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, lub przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej, lub są osobami zwolnionymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy do 6 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu – projekt konkursowy), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs.

Celem głównym projektu jest podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia przez 56UP (40K, 16M) poprzez nabycie nowych lub podwyższenie kwalifikacji lub kompetencji w trakcie szkoleń zawodowych oraz możliwość skorzystania ze średnio 5-miesięcznego subsydiowanego zatrudnienia w połączeniu z pośrednictwem pracy, wsparciem psychologa dla osób z terenu woj. śląskiego (powiaty: zawierciański, myszkowski, będziński, m. Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katowice, Mysłowice, Jaworzno).

Każda osoba uczestnicząca projekcie będzie miała możliwość nabycia nowych lub podwyższenie kwalifikacji lub kompetencji w trakcie szkoleń zawodowych oraz możliwość skorzystania ze średnio 4-miesięcznego subsydiowanego zatrudnienia w połączeniu z pośrednictwem pracy oraz wsparciem psychologa.

Przewiduje się realizację następujących działań:

  1. Identyfikacja potrzeb i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz Poradnictwo Zawodowe,
  2. Pośrednictwo pracy oraz wsparcie psychologiczne,
  3. Szkolenie „Radzenie sobie ze stresem, aktywne poszukiwanie pracy”,
  4. Szkolenia zawodowe zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami Uczestników i uczestniczek oraz Pracodawców,
  5. Zatrudnienie subsydiowane (trwające średnio 5 miesiące i nie mniej niż 3 miesiące).

Czas trwania projektu: od 01.08.2018 r. do 31.07.2020 r.

Strona www: www.czaszmian.frapz.org.pl

Kontakt


Zawiercie 42- 400
ul. Wierzbowa 16 h
Czynne 8:00 – 16:00

Telefon: 32 6703520

Rekrutacja: 534-304-824, 884-877-800, 791-070-062
Projekty Unijne: 519-116-291
Koordynator Ukraina: 577-860-280

Udzielanie informacji, przyjmowanie CV: biuro@arkjobs.eu

Informacje dla pracodawców: biuro@arkjobs.eu

Nasza lokalizacja

Zapisz się do naszego newslettera